سه شنبه , بهمن ۸ ۱۳۹۸
خانه / ترجمه فرانسه / افعال فرانسه با ترجمه فارسی

افعال فرانسه با ترجمه فارسی

آیا با افعال زبان فرانسه آشنایی دارید؟ فعل های پرکاربرد در زبان فرانسه
کدام ها هستند؟ معنی هر کدام از آن ها چیست؟ در این خبر به معرفی افعال
فرانسه با ترجمه فارسی آن ها می پردازیم.
فعل در زبان فرانسه به کلمه اصلی جمله می گویند که معنای جمله را کامل می کند. این افعال در سه گروه مختلف جا می گیرند و قابلیت صرف شدن در زمان های گوناگون را دارند. به افعال فرانسه با ترجمه فارسی آن ها در این قسمت توجه کنید.
être بودن                           rire خندیدن
avoir داشتن                  souffrir رنج بردن
boire نوشیدن                   valoir ارزیدن
changer تغییر دادن             vivre زندگی کردن
compléter تکمیل کردن     acheter خریدن
écrire نوشتن                     aller رفتن
entendre شنیدن           conduire راندن
finir تمام کردن                  briller درخشیدن
mener هدایت کردن     construire ساختن
naître متولد شدن             créer ایجاد کردن
offrir بخشیدن                   dire گفتن
paraître نمایان شدن     ennuyer خسته شدن
tenir گرفتن                  espérer امید داشتن
travailler کار کردن             faire انجام دادن
vendre فروختن                jeter پریدن
voir دیدن                          lire خواندن
commencer شروع کردن     marquer توجه کردن
croire تصور کردن            mettre قرار دادن
dormir خوابیدن              mourir مردن
essayer تلاش کردن         ouvrir باز کردن
prendre گرفتن              réveiller بیدار شدن
sortir خارج شدن            vaincre شکست دادن
vêtir پوشاندن           apprendre آموختن
chanter خواندن          connaître شناختن
craindre ترسیدن        employer مشغول کردن
envoyer فرستادن              fuir فاش شدن
lever بالا رفتن              manger خوردن
mentir دروغ گفتن           oublier فراموش کردن
partir حرکت کردن          pouvoir توانستن
savoir دانستن                suivre دنبال کردن
tomber افتادن                  venir آمدن
vouloir خواستن               sentir حس کردن

مشاوره جهت مهاجرت و ثبت نام کلاس های فرانسه :
مدیریت : عماد سازگار
شماره موبایل: 09336135855
آیدی تلگرام: emadsazgar@
کانال اینستاگرام: Rtim.ir
ایمیل: emad.sazegar@yahoo.com

پاسخی بگذارید