یکشنبه , اردیبهشت ۲۹ ۱۳۹۸
خانه / زبان فرانسه / مجهول در زبان فرانسه

مجهول در زبان فرانسه

فعل مجهول در زبان فرانسه چیست؟ چگونه ساخته می شود؟ فعل مجهول از نظر
ساختار چه تفاوتی با فعل معلوم دارد؟ در این آموزش با افعال مجهول
(passive) به وسیله ی چند مثال ملموس آشنا می شویم.
برای پاسخ به اولین پرسش می توان گفت فعل مجهول فعلی است که به جای فاعل، مفعول در ابتدای جمله قرار می گیرد در نتیجه فاعل در جملات مجهول نامعلوم (مجهول) است. برای مثال در جمله ی “علی کتاب خرید” علی فاعل جمله است و در قسمت نهاد قرار می گیرد. ولی در جمله “کتاب خریده شد” فاعل جمله مشخص نیست و به جای آن “کتاب” به عنوان مفعول جمله به جای فاعل قرار گرفته است. در این جمله کار بر روی مفعول انجام شده است و فاعل نامعلوم است. در زبان فرانسه برای ساخت جمله مجهول فاعل را از ابتدای جمله حذف کرده و مفعول جمله را به جای آن قرار می دهیم. برای مثال:
وجه معلوم:
David achète le livre (دیوید کتاب را می خرد)
وجه مجهول:
Le livre est acheté par David (کتاب توسط دیوید خریده شد)
وجه معلوم:
Mes amies aiment ma mère (دوستانم مادرم را دوست دارند)
وجه مجهول:
Ma mère est aimée de mes amies (مادرم محبوب دوستانم است)
در جمله ی اول فعل، عملی را بیان می کند. پس فاعل جمله یا همان کننده ی کار با حرف اضافه ی par مشخص می شود. در جمله ی دوم فعل، بیان کننده ی عمل نیست بلکه حالت (دوست داشتن) را بیان می کند در نتیجه کننده ی کار یا فاعل با حرف اضافه ی de نشان داده می شود.

مشاوره جهت مهاجرت و ثبت نام کلاس های فرانسه :
مدیریت : عماد سازگار
شماره موبایل: 09336135855
آیدی تلگرام: RtimAdmin@
کانال اینستاگرام: Rtim.ir
ایمیل: emad.sazegar@yahoo.com

دیدگاهتان را بنویسید