آموزش رنگ در فرانسه

آیا می دانید رنگ ها در زبان فرانسه چگونه نام گذاری می شوند؟ آیا برای نام بردن آن ها از حرف تعریف استفاده می شود؟ آیا رنگ ها در زبان فرانسه دارای جنسیت مذکر و مؤنث هستند؟ به آموزش رنگ در فرانسه در این مطلب توجه کنید.

بیشتر بخوانید

آموزش رنگ ها در زبان فرانسه

آیا با رنگ ها به زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا رنگ ها هم مانند دیگر اسامی مونث و مذکر دارند؟ رنگ در جمله چگونه به کار می رود؟ به آموزش آن ها در این خبر توجه کنید.

بیشتر بخوانید

استفاده از رنگ ها در زبان فرانسه

آیا رنگ ها هم در زبان فرانسه مذکر و مؤنث هستند؟ چگونه صفت رنگی را با اسم قبل از آن تطابق بدهیم؟
در زبان فرانسه برای استفاده از رنگ ها ابتدا باید شکل مذکر و مؤنث آنها را بشناسیم سپس با اسم قبلشان تطابق دهیم.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید