افعال فرانسه با ترجمه فارسی

آیا با افعال زبان فرانسه آشنایی دارید؟ فعل های پرکاربرد در زبان فرانسه کدام ها هستند؟ معنی هر کدام از آن ها چیست؟ در این خبر به معرفی افعال فرانسه با ترجمه فارسی آن ها می پردازیم.

بیشتر بخوانید
کاربرد فعل venir

کاربرد فعل venir زبان فرانسه

آیا با فعل venir در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربردش چیست؟ چگونه صرف می شود؟ جزو کدام دسته از افعال است؟ آیا به عنوان فعل کمکی در فرانسه مورد استفاده قرار می گیرد؟

بیشتر بخوانید
کاربرد فعل sortir

کاربرد فعل sortir زبان فرانسه

آیا با فعل sortir در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربردش چیست؟ چگونه صرف می شود؟ جزو کدام دسته از افعال است؟ آیا از افعال حرکتی است یا نه؟

بیشتر بخوانید
کاربرد فعل savoir

کاربرد فعل savoir زبان فرانسه

آیا با فعل savoir در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربرد آن در جملات زبان فرانسه چگونه است؟ چگونه صرف می شود؟ جزو کدام دسته از افعال است؟

بیشتر بخوانید
کاربرد فعل parler

کاربرد فعل parler زبان فرانسه

آیا با فعل parler در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربرد آن در جملات چگونه است؟ چگونه صرف می شود؟ جزو کدام دسته از افعال فرانسه است؟

بیشتر بخوانید
کاربرد فعل faire

کاربرد فعل faire زبان فرانسه

آیا با فعل faire در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربرد آن در جملات به چه صورت است؟ چگونه باید آن را صرف کرد؟ جزو کدام از سه دسته از افعال زبان فرانسه است؟

بیشتر بخوانید
کاربرد فعل avoir

کاربرد فعل avoir زبان فرانسه

آیا با فعل avoir در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربرد آن چیست؟ چگونه باید صرف شود؟ جزو کدام دسته از افعال زبان فرانسه به حساب می آید؟ به کاردبرد آن در ادامه توجه کنید.

بیشتر بخوانید
کاربرد فعل prendre

کاربرد فعل prendre زبان فرانسه

آیا با فعل prendre در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربردش چیست؟ چگونه باید آن را صرف کرد؟ جزو کدام دسته از افعال زبان فرانسه قرار می گیرد؟

بیشتر بخوانید
افعال بی قاعده

افعال بی قاعده در زبان فرانسه

آیا با فعل های بی قاعده در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید این فعل ها جزء کدام دسته از افعال در زبان فرانسه هستند؟ آیا با نحوه ی صرف این افعال آشنا هستید؟

بیشتر بخوانید

افعال حرکتی زبان فرانسه

در زبان فرانسه به چه افعالی، افعال حرکتی گفته می شود؟ فعل کمکی که همراه آنها در زمان های مرکب استفاده می شود، چیست؟ آیا تعداد آن ها مشخص است؟

بیشتر بخوانید
1 2 3 5
تماس بگیرید