جمله زبان فرانسه

ساختار جمله زبان فرانسه

ساختار جمله فرانسوی چگونه است؟ جمله در زبان فرانسه به چند دسته تقسیم می شود؟
جمله شامل مجموعی از کلمات است که یک واحد معنایی را تشکیل می دهند. در نوشتار زبان فرانسه، کلمه ی اول جمله با حرف بزرگ نوشته می شود.

بیشتر بخوانید
جملات زبان فرانسه

ساختار جملات زبان فرانسه

تا چه حد با ساختار جملات در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ جمله در زبان فرانسه به چند دسته تقسیم می شود؟
به مجموعه ای از کلمات که یک واحد معنایی را تشکیل می دهند، جمله می گویند.

بیشتر بخوانید
جملات منفی زبان فرانسه

نمونه جملات منفی زبان فرانسه

جملات منفی زبان فرانسه چه جملاتی هستند؟ کاربرد آن ها در کجاست؟ برای بیان چه چیزی به کار می روند؟ چگونه ساخته می شوند؟ در این خبر به چگونگی منفی کردن جمله و نمونه جملات منفی زبان فرانسه توجه کنید.

بیشتر بخوانید
جمله شرطی زبان فرانسه

نمونه جمله شرطی زبان فرانسه

با جملات شرطی زبان فرانسه آشنایی دارید؟ این جملات چه کاربردی در جمله دارند؟ بیانگر چه چیزی هستند؟ در این خبر با کاربرد این جملات و چند نمونه جمله شرطی زبان فرانسه آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید

انواع جمله در زبان فرانسه

جمله در زبان فرانسه به چند دسته تقسیم می شود؟ کلمات تشکیل دهنده جملات چیست؟ در اینجا شما با انواع جمله در زبان فرانسه آشنا خواهید شد.

بیشتر بخوانید

جمله بندی در زبان فرانسه

زبان فرانسوی دومین زبان زنده دنیاست. هم چنین یکی از زبان های رسمی دفترهای سازمان ملل محسوب می شود. یکی از مباحث مهم در یادگیری این زبان دستور زبان و جمله بندی می باشد.

بیشتر بخوانید

کاربرد avoir l’air در زبان فرانسه

آیا با فعل avoir l’air در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید این فعل چه معنایی دارد؟ آیا می دانید فعل avoir l’air چه کاربردی در زبان فرانسه دارد؟ آیا می دانید در ساختار جمله چگونه از این فعل استفاده می شود؟

بیشتر بخوانید

کاربرد par contre در زبان فرانسه

آیا با کاربرد par contre در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید این عبارت چه معنایی می دهد؟ آیا می دانید چه هنگام از عبارت par contre استفاده می شود؟ بعد از این عبارت جمله به چه صورت ساخته می شود؟

بیشتر بخوانید

کاربرد جمله شرطی در زبان فرانسه

کاربرد جملات شرطی در زبان فرانسه چیست؟ معادل جملات شرطی زبان فرانسه در زبان فارسی چیست؟ آیا جملات شرطی در زبان فرانسه انواع مختلفی دارند؟

بیشتر بخوانید

جمله های بزرگان به زبان فرانسه

آیا به دنبال جملات قصاربزرگان به زبان فرانسه می گردید؟ آیا می خواهید تمامی جملات بزرگان را در عرصه های ادبی، فلسفی و علمی در یک جا به زبان فرانسه بیابید؟ فراگیری این جملات چه سودی دارد؟ سایت آرتیم تمامی جملات بزرگان را در احتیار شما قرار خواهد داد.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید