فعل امر در زبان فرانسه

فعل امر در زبان فرانسه به چه فعلی گفته می شود؟ برای ساخت فعل امر از چه فعلی می توان کمک گرفت؟ ساخت فعل امر نیازمند چه مراحلی است؟ آیا از همه ی صیغه ها می توان فعل امر ساخت؟

بیشتر بخوانید

آموزش فعل امر فرانسه

فعل امر زبان فرانسه به چه صورت ساخته می شود؟ آیا در تمام صیغه ها امکان پذیر است؟ مراحل ساخت آن در فرانسه به چه صورت است؟ به آموزش آن در این خبر همراه با مثال ها توجه کنید.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید