کاربرد فعل venir

کاربرد فعل venir زبان فرانسه

آیا با فعل venir در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربردش چیست؟ چگونه صرف می شود؟ جزو کدام دسته از افعال است؟ آیا به عنوان فعل کمکی در فرانسه مورد استفاده قرار می گیرد؟

بیشتر بخوانید
کاربرد فعل sortir

کاربرد فعل sortir زبان فرانسه

آیا با فعل sortir در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربردش چیست؟ چگونه صرف می شود؟ جزو کدام دسته از افعال است؟ آیا از افعال حرکتی است یا نه؟

بیشتر بخوانید
کاربرد فعل savoir

کاربرد فعل savoir زبان فرانسه

آیا با فعل savoir در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربرد آن در جملات زبان فرانسه چگونه است؟ چگونه صرف می شود؟ جزو کدام دسته از افعال است؟

بیشتر بخوانید
کاربرد فعل parler

کاربرد فعل parler زبان فرانسه

آیا با فعل parler در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربرد آن در جملات چگونه است؟ چگونه صرف می شود؟ جزو کدام دسته از افعال فرانسه است؟

بیشتر بخوانید
کاربرد فعل faire

کاربرد فعل faire زبان فرانسه

آیا با فعل faire در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربرد آن در جملات به چه صورت است؟ چگونه باید آن را صرف کرد؟ جزو کدام از سه دسته از افعال زبان فرانسه است؟

بیشتر بخوانید
کاربرد فعل avoir

کاربرد فعل avoir زبان فرانسه

آیا با فعل avoir در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربرد آن چیست؟ چگونه باید صرف شود؟ جزو کدام دسته از افعال زبان فرانسه به حساب می آید؟ به کاردبرد آن در ادامه توجه کنید.

بیشتر بخوانید
کاربرد فعل prendre

کاربرد فعل prendre زبان فرانسه

آیا با فعل prendre در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربردش چیست؟ چگونه باید آن را صرف کرد؟ جزو کدام دسته از افعال زبان فرانسه قرار می گیرد؟

بیشتر بخوانید

فعل آینده زبان فرانسه

همانطور که می دانید زمان futur به انجام کاری که در آینده تحقق پیدا می کند مربوط می شود؛ اما آیا می دانید چند نوع زمان آینده در زبان فرانسه وجود دارد؟ آیا می دانید این فعل ها چگونه صرف می شوند؟ و هر کدام چه کاربردی دارند؟

بیشتر بخوانید

کاربرد فعل être زبان فرانسه

آیا با فعل être در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربرد être زبان فرانسه در کجاست؟ این فعل در کدام گروه قرار می گیرد؟ به برخی از کاربرد های être در زبان فرانسه توجه کنید.

بیشتر بخوانید

نمونه فعل گذشته زبان فرانسه

فعل ماضی در زبان فرانسه چه فعلی است؟ برای صرف افعال در زمان ماضی از چه فعلی کمک می گیریم؟ زمان گذشته برای بیان چه چیزی به کار می رود؟ در این خبر به نمونه فعل گذشته زبان فرانسه توجه کنید.

بیشتر بخوانید
1 2 3 7
تماس بگیرید