فعل aller زبان فرانسه

آیا با صرف فعل aller آشنایی دارید؟ این فعل به چه معنایی است؟ در کدام گروه فعلی قرار می گیرد؟ آیا صرف آن با قاعده است؟ در این بخش به آموزش صرف فعل aller توجه کنید.

بیشتر بخوانید

صرف فعل aller در زبان فرانسه

همان طور که می دانید افعال در زبان فرانسه به سه گروه تقسیم می شوند که دو گروه اول با قاعده و گروه سوم فعل های بی قاعده را تشکیل می دهند. فعل aller از نشانه های گروه اول است ولی صرف آن بی قاعده می باشد.

بیشتر بخوانید

کاربرد فعل aller در جملات زبان فرانسه

آیا با کاربرد فعل aller در جملات فرانسه آشنایی دارید؟ معنای فعل aller در زبان فارسی چیست؟ در این قسمت با صرف فعل aller و جملات مربوط به آن آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید