صرف فعل appeler در زبان فرانسه

صرف فعل appeler در زبان فرانسه شامل کدام گروه فعلی می شود؟ فعل appeler به چه معناست؟ آیا جز افعال فعل با قاعده است؟
فعل appeler در زبان فرانسه به معنی نامیدن یا صدا زدن است که در معنای صدا زدن آن پرکاربرد تر است.

بیشتر بخوانید

فعل appeler زبان فرانسه

آیا با صرف فعل appeler در زبان فرانسه آشنا هستید؟ این فعل چه معنایی دارد؟ نشانه های صرف آن چیست؟ کاربرد این فعل در جمله چگونه است؟ در این قسمت به آموزش صرف فعل appeler در زبان فرانسه آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید

کاربرد فعل appeler در جملات زبان فرانسه

آیا با کاربرد فعل appeler در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ معنای فعل appeler چیست؟ در این درس با کاربرد فعل appeler در زبان فرانسه آشنا می شویم.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید