ماضی التزامی زبان فرانسه

ماضی التزامی در زبان فرانسه چیست؟ چگونه ترجمه می شود؟ معادل فرانسوی آن کدام است؟ چگونه این فعل صرف می شود؟ در چه جایی کاربرد دارد؟

بیشتر بخوانید

ماضی التزامی در زبان فرانسه

فعل در زبان فرانسه کلمه اصلی جمله است که قابلیت صرف شدن دارد یعنی بر حسب وجه، زمان، حالت، شخص، عدد و گاهی جنسیت تغییر می کند و در جمله بخش گزاره را تشکیل می دهد. ماضی التزامی در زبان فرانسه چیست و چگونه صرف می شود؟ افعال کمکی برای صرف این زمان چه فعل هایی هستند؟

بیشتر بخوانید

ماضی در زبان فرانسه

آیا با زمان ماضی در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید چند نوع زمان ماضی در زبان فرانسه وجود دارد؟ هرکدام از این زمان ها چه کاربردی دارند و در چه مواقعی استفاده می شوند؟

بیشتر بخوانید

نمونه جملات ماضی التزامی زبان فرانسه

ماضی التزامی زبان فرانسه یا subjonctif passé همانطور که می دانید نشان دهنده تقدم کاری می باشد. در این قسمت با نمونه جملات ماضی التزامی در زبان فرانسه آشنا خواهیم شد.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید