ماضی نقلی زبان فرانسه

آیا با ماضی نقلی زبان فرانسه آشنا هستید؟ فعل کمکی مناسب برای صرف افعال در این زمان کدام است؟ معادل فارسی ماضی نقلی فرانسه چیست؟ در ادامه مطلب با صرف افعال در این زمان آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید

passé composé در زبان فرانسه

آیا با زمان passé composé (ماضی نقلی) در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ این زمان معادل چه زمانی در زبان فارسی است؟ برای صرف فعل در این زمان از چه فعل کمکی استفاده می شود؟ در ادامه مطلب صرف افعال در زمان ماضی نقلی آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید

ماضی نقلی در زبان فرانسه

ماضی نقلی (passé composé) در زبان فرانسه معادل چه زمانی است؟ آیا با صرف افعال در این زمان آشنایی دارید؟ افعال کمکی برای ساخت ماضی نقلی چه فعل هایی هستند؟ به صرف فعل های فرانسه در زمان ماضی نقلی توجه کنید:

بیشتر بخوانید

ماضی در زبان فرانسه

آیا با زمان ماضی در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید چند نوع زمان ماضی در زبان فرانسه وجود دارد؟ هرکدام از این زمان ها چه کاربردی دارند و در چه مواقعی استفاده می شوند؟

بیشتر بخوانید

نمونه جملات ماضی نقلی زبان فرانسه

آیا با ماضی نقلی در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید افعال در این زمان چگونه صرف می شوند؟ در ادامه با معرفی ماضی نقلی و نمونه جملات آن با آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید

کاربرد ماضی نقلی در زبان فرانسه

یکی از پرکاربرد ترین زمان ها در زبان فرانسه زمان ماضی نقلی است. آیا با این زمان در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ چه هنگام از زمان ماضی نقلی در زبان فرانسه استفاده می شود؟ کاربرد آن کجاست و چگونه استفاده می شود؟

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید