فعل مجهول زبان فرانسه

آیا با ساختار فعل مجهول در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا این ساختار در ترجمه مانند زبان فارسی می باشد؟ چگونه می توان فعل مجهول ساخت؟ در این بخش به تمامی این سوالات پاسخ داده می شود.

بیشتر بخوانید

مجهول در زبان فرانسه

فعل مجهول در زبان فرانسه چیست؟ چگونه ساخته می شود؟ فعل مجهول از نظر ساختار چه تفاوتی با فعل معلوم دارد؟ در این آموزش با افعال مجهول (passive) به وسیله ی چند مثال ملموس آشنا می شویم.

بیشتر بخوانید

کاربرد فعل مجهول زبان فرانسه

فعل مجهول در زبان فرانسه چه کاربردی دارد؟ آیا ساختن فعل مجهول در زبان فرانسه از گرامر خاصی برخوردار است؟ معادل فعل مجهول در زبان فارسی به چه صورت است؟

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید