اسم مفعول زبان فرانسه

اسم مفعول یا participe passé در زبان فرانسه چگونه ساخته می شود؟ کاربرد آن چیست؟ ساختار آن در زبان فارسی چگونه است؟
اسم مفعول تقریبا در تمام زبان ها کاربرد داشته و مهم است.

بیشتر بخوانید

اسم مفعول در زبان فرانسه

اسم مفعول participle passé در زبان فرانسه چیست؟ چگونه ساخته می‌شود؟ آیا کاربرد آن مانند زبان فارسی است؟ چگونه ترجمه می‌شود؟
اسم مفعول در زبان فارسی با اضافه کردن «ه» به بن ماضی فعل ساخته می‌شود:

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید