کاربرد not در زبان فرانسه

در دستور زبان انگلیسی از کلمه ی not به چه منظور استفاده می شود؟ آیا این کلمه به تنهایی دارای معنا و کاربرد مشخصی است؟ معادل کلمه ی not در زبان فرانسه چیست؟ کاربرد آن در جمله کجاست؟ به آموزش منفی کردن جملات در فرانسه توجه کنید.

بیشتر بخوانید

کاربرد not انگلیسی در جملات زبان فرانسه

کاربرد not در جملات زبان فرانسه چیست؟ آیا not انگلیسی هم در جملات زبان فرانسه معادل دارد؟ جایگاه ضمیر منفی در جملات زبان فرانسه به چه صورت است؟

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید